VEDTÆGTER

1 – Navn & hjemsted 

Foreningens navn er ”Foreningen Dyrlæger uden Grænser” (på engelsk ”Vets Without Borders Denmark”) .
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.
Foreningens Homepage er www.dyrlægerudengrænser.dk og www.fdug.dk 

2 – Formål 

Foreningens formål er at organisere samt gennemføre dyreværnsarbejde til gavn for gadedyr i udlandet. Gadedyr defineres som dyr, der lever på gaden og er tilknyttet mennesker som familiedyr (hunde og katte) eller som arbejdsdyr (heste, æsler, elefanter, kameler o.l) 

Dette arbejde vil blandt andet bestå af følgende punkter: 

 1. Udsendelse af danske dyrlæger samt veterinærsygeplejersker o. lign., med henblik på udførelse af ABC program, samt generel sygdomsforebyggelse. 
 2. Udøvelse af informationsvirksomhed, der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene. Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørn i de berørte områder, og eventuelt samarbejde med Danske Skoler. 
 3. Samarbejde med fx de danske rejsebureauer med uddeling af informationsmateriale til turisterne, der rejser i de områder, hvor vi opererer. 
 4. Støtte etablering og vedligeholdelse af lokale foderstationer og foderværter, der på destinationerne passer og fodrer gadedyr, som har gennemgået ABC programmet. 
 5. Samarbejde og bidrage med økonomisk støtte til udenlandske organisationer, internater og lokalbefolkning, som arbejder for at forbedre vilkårene for gadedyr generelt. 

3 – Medlemsforhold 

Som medlemmer kan optages alle i Danmark samt EU, som måtte have en interesse i at fremme foreningens formål. Ingen har dog krav på at blive optaget som medlem i foreningen, idet medlemskab forudsætter en særlig interesse for foreningens sociale arbejde og hjælpevirksomhed. 

Bestyrelsens afgørelse vedrørende optagelse som medlem af foreningen er endelig, men nægtelse af optagelse kan dog af ansøgeren forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved afstemning. Til ændring af bestyrelsens afgørelse kræves, at 75 % af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme for optagelse. Optagelse kan herefter tidligst ske ved generalforsamlingens beslutning herom.

 

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Ved indmeldelsen betales kontingent for det pågældende regnskabsår, hvor indmeldelsen finder sted. 

 

Udmeldelse finder sted ved skriftlig meddelelse herom til kassereren senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang. 

 

Bestyrelsen kan med 2/3 majoritet beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, herunder trods påkrav undladelse af at betale forfaldent kontingent, eller som handler til skade for foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt kræve eksklusionen forelagt til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling, dog ikke såfremt eksklusionen skyldes manglende betaling. Til genoptagelse af medlemmet kræves, at 75 % af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for genoptagelse. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion. 

En betingelse for genoptagelse af et udtrådt eller ekskluderet medlem er, at al medlemmets gæld til foreningen, herunder også gæld der er forældet, er betalt. 

 

4 – Økonomi 

Foreningens økonomi er baseret på kontingenter, sponsorater, legater samt affiliate programmer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det efterfølgende regnskabsår. 

Foreningens midler skal anbringes på en fornuftig og forsigtig måde og må ikke udlånes til medlemmer eller anvendes til risikobetingede investeringer. 

5 – Generalforsamling 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter. 

For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst følgende dagsorden gældende: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 4. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt tillæg ved påkravsmeddelelse.
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen. 
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt. 

 

Generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn. 

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller almindelig post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel. 

Den ordinære generalforsamling indkaldes senest den 1. marts. 

Dagsorden, det udarbejdede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget forslag kan rekvireres via vores mail på info@fdug.dk 10 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 10 dage, før generalforsamlingen afholdes. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Ved manglende fremmøde kan der vælges en dirigent fra bestyrelsen. 

Dagsordenen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. 

Generalforsamlinger og møder sammen kaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder. 

6 – Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter et skriftligt ønske herom, samt angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 30 dage herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse inden udgangen af den følgende måned. 

Såfremt der ikke er mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt til stede på den ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet. 

7 – Stemmeret 

Hvert medlem har en stemme. 

Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end en stemme foruden sin egen. 

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. 

Til vedtægtsændringer fordres, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 

8 – Hæftelse 

Medlemmer samt bestyrelse hæfter alene overfor foreningen med det indbetalte kontingent. 

Det påhviler kassereren og bestyrelsen at sikre, at foreningens udgifter stedse kan betales af indkomne kontingentindtægter m.m. 

9 – Kontingent 

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. 

Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto senest den. 1. februar. 

Er kontingentet og/eller andre ydelser ikke betalt rettidigt, opkræves dette med et tillæg ved påkravsmeddelelse. Tillægget fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. 

Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede. 

10 – Beslutninger 

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne. 

11 – Bestyrelsen 

Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer, heraf skal mindst én være dyrlæge. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet 3 eller 4 medlemmer vælges i lige år, 2 eller 3 medlemmer vælges i ulige år. Antallet afhænger af bestyrelsens størrelse. Genvalg kan finde sted. 

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. Ved vakance udpeger bestyrelsen en af bestyrelsessuppleanterne til at indtræde i det udgående bestyrelsesmedlems sted for den resterende del af den pågældende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Der kan udbetales rejsegodtgørelse og diæter. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Der tages bestyrelsesreferat af møder. Referatet sendes til alle bestyrelsens medlemmer og foreningens revisor. Referat fra et bestyrelsesmøde forelægges på det næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid bør være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 

12 – Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder holdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst 1. gang pr. halvår til bl.a. status af foreningens økonomi og drift. 

Bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, fx via skype eller tilsvarende. 

Evt. nødvendige dokumenter scannes og vedhæftes indkaldelsen eller overføres på anden vis elektronisk, eller pr. post. 

Formanden eller næstformanden leder bestyrelsesmøderne. Formanden har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. 

Intet bestyrelsesmøde kan afholdes, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer er indkaldt, med angivelse af dagsorden og med rimeligt varsel, dog mindst 8. dage. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med den/de valgte suppleant/er. 

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen i utide, skal hans/hendes afløser af bestyrelsen vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer for resten af foreningsåret, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder. 

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et medlem af bestyrelsen kræver det, fratræde bestyrelsen. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleant/er er tiltrådt, bliver mindre end fem, er bestyrelsen forpligtet til snarest muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af bestyrelse og suppleanter på dagsordenen. 

13 – Repræsentation & midler 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. 

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen har alene den endelige kompetence til at endeligt at beslutte, hvilke projekter og andre tiltag foreningen aktuelt skal gennemføre eller støtte, ud fra en samlet vurdering af foreningens økonomiske muligheder, projektets art og formål, samt muligheder for gennemførelse med et positivt resultat. 

Forslag fra medlemmerne om projekter, indsamlinger, markedsføring o.lign. tiltag, er alene vejledende som inspiration for bestyrelsen, og bør som sådan seriøst medtages og indgå i bestyrelsens samlede overvejelser. 

Bestyrelsen er forpligtet til at overholde foreningens formål med ansvar overfor generalforsamlingen. 

14 – Regnskab & revision 

Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler heraf alle foreningens udgifter efter bestyrelsens nærmere anvisninger.

Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab samt medlemsprotokol (elektronisk). Statusrapport med tilhørende udgiftsbilag skal fremlægges og godkendes på bestyrelsesmøderne.

Kassebeholdningen skal henstå i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves kontant på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens medunderskrift.

Ved brug af netbank skal mindst kassereren og formanden have adgang til denne, dog således at kun kassereren er berettiget til at foretage betalinger og overførsler.

Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr. 1.000,-.

Foreningens midler bør anbringes til den til enhver tid højeste bankrente gældende for konti med kortest mulig opsigelsesvarsel.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december (Kalenderåret).

Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen ved årets første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vælger en revisor ved generalforsamlingen, som skal assistere bestyrelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Regnskabet skal ligge færdigt – med kasserers og revisors underskrifter – senest d. 1. marts.

På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

 

15 – Vedligeholdelse & teknisk installation 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens hjemmeside vedligeholdes på forsvarlig måde. 

 

16 – Ændring & udvidelser 

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye områder indenfor formålet, såfremt udvidelsen på sigt vurderes rentabel, og kan iværksættes indenfor det vedtagne budget. 

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for de muligheder, der forventes at foreligge i den nære fremtid samt for de økonomiske konsekvenser af eventuelt kommende udvidelser. 

17 – Anvendelse af foreningens logo & navn 

Foreningen har copyright til foreningens logo og navn. 

Henvisninger til evt. medlemskab af foreningen eller støtte af Foreningen Dyrlæger uden Grænser, samt i øvrigt anvendelse af foreningens logo på tryk, papirbaseret (fx brochurer o.lign). eller i elektroniske medier (fx Homepage), må således ikke ske uden bestyrelsens udtrykkelige skriftlige godkendelse. 

En eventuel godkendelse kan til enhver tid uden varsel skriftligt trækkes tilbage af bestyrelsen, uden at særlig begrundelse herfor kan fordres. 

Det er bestyrelsens opgave at påse, at foreningens navn og logo ikke anvendes i strid med foreningens formål og interesser. 

18 – Foreningens opløsning. 

Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres eller opløsning vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med §§ 5 til 7 (regler for vedtægtsændringer). Således kan generalforsamlingen vedtage, at foreningen skal opløses. 

På generalforsamlingen, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Eventuel formue, efter foreningens forpligtelser er indfriet, kan tilfalde et eller flere velgørende formål indenfor foreningens formål. 

Seneste opdatering: 

Jf. referat og som vedtaget på generalforsamling, den 23. marts 2023.