Formål & mission

I store dele af verden er rabies og hundebid et stort sundhedsmæssigt problem, og her er børnene meget udsatte. Lokalbefolkningen har gennem mange år foretaget aflivninger for at løse problemet, og mange hunde dør hver dag under store pinsler, fordi man giver dem foder med stryknin eller glasskår. Undersøgelser har vist, at det eneste resultat der på sigt kommer ud af dette, er at antallet af gadehunde stiger.

Kun en metode, nemlig Animal Birth Control-programmet, har vist sig effektiv til at gennemføre en kontrolleret og sund gadehundebestand uden rabies og andre smitsomme sygdomme. Dette betyder så at lokalbefolkningen bedre kan acceptere gadedyrene, og at de derfor ikke griber til deres egne primitiv og grufulde aflivningsmetoder.

Dyrlæger uden Grænser arbejder for at finde økonomiske midler m.v. til at iværksætte ABC-programmer over hele verden.

Fra foreningens vedtægter:

Foreningens formål er at organisere samt gennemføre dyreværnsarbejde til gavn for gadedyr i udlandet. Gadedyr defineres som dyr, der lever på gaden og er tilknyttet mennesker som familiedyr (hunde og katte) eller som arbejdsdyr (heste, æsler, elefanter, kameler o.l)
Dette arbejde vil blandt andet bestå af følgende punkter:

  1. Udsendelse af danske dyrlæger samt veterinærsygeplejersker o. lign., med henblik på udførelse af ABC program, samt generel sygdomsforebyggelse.
  2. Udøvelse af informationsvirksomhed, der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene. Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørn i de berørte områder, og eventuelt samarbejde med Danske Skoler.
  3. Samarbejde med fx de danske rejsebureauer med uddeling af informationsmateriale til turisterne, der rejser i de områder, hvor vi opererer.
  4. Støtte etablering og vedligeholdelse af lokale foderstationer og fodreværter, der på destinationerne passer og fodrer gadedyr, som har gennemgået ABC programmet.
  5. Samarbejde og bidrage med økonomisk støtte til udenlandske organisationer, internater og lokalbefolkning, som arbejder for at forbedre vilkårene for gadedyr generelt.

Lidt mere om de enkelte punkter:

Punkt 1:
Udsendelse og støtte af danske dyrlæger samt veterinærsygeplejersker o. lign., med henblik på udførelse af ABC program (Animal Birth Control), samt generel sygdomsforebyggelse. Gadedyrene indfanges og neutraliseres, således at vi kan holde bestanden af gadedyr på et acceptabelt niveau. Det er ligeledes vores mål, at de genudsatte gadedyr forbliver sunde og raske og at der er hjælp at hente for disse dyr, hvis de skulle blive syge. De skal desuden revaccineres og løbende behandles mod lopper, orm og skab.

Punkt 2:
Udøvelse af informationsvirksomhed der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene. Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørn, og samarbejde med danske skoler. Formålet med informationsmaterialet er at få børnene i områder med et stort antal gadedyr, til at ændre deres adfærd overfor dyrene. Kunne det tænkes at de – gennem deres danske skolekammeraters fortællinger – kan få et andet, bedre forhold til gadedyrene i stedet for at sparke, slå eller mishandle gadedyrene? I bund og grund kan forholdene for gadedyrene jo kun blive bedre, og det kunne derfor være et lille mål, at stoppe den voldelige adfærd og lære befolkningen at omgås gadedyrene på anden og bedre vis.

Punkt 3:
Samarbejde med fx de danske rejsebureauer, med uddeling af informationsmateriale til turisterne der rejser i de områder vi opererer.

Punkt 4:
Støtte til etablering og vedligeholdelse af lokale foderstationer og foderværter, der på destinationerne passer og fodrer gadedyr, som har gennemgået ABC programmet.

MISSION:

Dyrlæger uden Grænsers mission er at støtte gadedyrsprojekter i hele verden og dermed bedre livet for gadedyrene. Dette skal opnås primært ved at udføre ABC projekter på hunde og katte, som vil medføre en mere kontrolleret bestand af sunde gadehunde og -katte. ABC programmerne går ud på at neutralisere, ID-mærke, parasitbehandle og vaccinere dyrene for derefter at sørge for at de bliver i området, hvor de bliver tilknyttet foderværter. Dette skal bevirke, at bestanden af nye dyr i området bliver holdt nede.

Denne mission bevirker, at det ikke er Dyrlæger uden Grænser mål at støtte projekter, som medfører adoption til udlandet eller internering af hunde og katte, da dette ikke medfører en kontrolleret bestand af dyr i området. Det har tværtimod vist sig, at ved at fjerne dyr fra områderne (aflivning, adoption eller internering) vil bestanden af dyr på kort tid være den samme eller typisk større i området. I byen Chennai (Madras) i Indien udførte man i perioden 1897 – 1996 aflivninger af hunde startende med 100 hunde om året i 1897 for at ende med 30.000 aflivninger om året i 1996. I 1997 startede man på ABC programmer i Chennai, og indenfor få år faldt antallet af gadehunde drastisk, hvilket medførte, at antallet af rabiesdødsfald hos mennesker i området faldt fra 120 om året til 16.

Vi kan derfor kun støtte ABC programmer i områder, hvor der efterfølgende bliver arbejdet på, at den sunde bestand af gadedyr bliver holdt ved lige.