Så er det atter blevet tid til at afholde generalforsamling i Dyrenes SOS

Generalforsamlingen finder sted tirsdag 14. april 2015, kl. 1830 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. april 2015.
  5. Fremlæggelse af budget for 2015 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.

I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

Mogens Hansen
Helene Schønberg
Lonni Marquart

Alle modtager genvalg.

  1. Valg af suppleanter.

Følgende suppleanter er på valg:

Sabine Førderer
Anne Marie Jensen

Alle modtager genvalg.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  2. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen i Dyrenes SOS gerne være vært for en beskeden anretning i form af f.eks. smørrebrød, og vand. Derfor bedes du give besked om din deltagelse på info@dyrenessos.dk senest tirsdag 7. april 2015.

Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2014 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dyrenes SOS