Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes
tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.30 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling 14. april 2015, blev det vedtaget at ændre paragrafferne 5 og 6 i foreningens vedtægter til nedenstående, og fremsættes igen til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens hjemmeside og skriftlig til hvert medlem med 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes samt budgetforslag for det igangværende regnskabsår.

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse.

På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.

6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter et skriftligt ønske herom, samt angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 30 dage herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, til afholdelse inden udgangen af den følgende måned.

Såfremt der ikke er mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, til stede på den ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet.”

Dette udgør dagsorden.

Der vil ikke være nogen form for servering til mødet, og tilmelding er derfor ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen