Grundet corona-krisen og det daværende forsamlingsforbud, valgte bestyrelsen at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid.

Nu er forsamlingsforbuddet hævet, hvilket gør det muligt at gennemføre generalforsamling 2020, og det bliver mandag den 7. september 2020, kl. 1830.

Dagsorden er som følger:

Der afholdes generalforsamling i Dyrlæger uden Grænser, mandag 7. september 2020, kl. 18.30 i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Der vil være lidt mad og drikke til mødet, og mødet afvikles efter givende retningslinjer om corona og forsamlinger, og derfor er tilmelding nødvendig senest fredag d. 4. september 2020, kl. 1200.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grundet denne igangværende corona-krise og den nuværende forsamlingsforbud, har bestyrelsen valgt at udskyde årets generalforsamling på ubestemt tid.

Generalforsamlingen skulle være afholdt d. 14. maj 2020, men vi vil vende tilbage med en ny dato, når det er muligt for samles flere personer.

Mvh.

Bestyrelsen

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser. Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 22. maj 2018, kl. 1830 – stedet for den ekstraordinære generalforsamling følger.

Eneste punkt på dagsorden er endelig godkendelse af de vedtægtsændringer, som bestyrelsen foreslog til generalforsamlingen 2018.

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser. Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 6. marts 2018, kl. 1830 i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. februar 2018 (7 dage før generalforsamlingen) og kan mailes til info@fdug.dk.

Husk at alle skal medbringe kvittering for betalt medlemskontingent på grund af regnskabsmæssige problemer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 18.30,


Brøndby Dyreklinik, Kirkebjerg Parkvej 32, 2605 Brøndby

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2016 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægter:

 • 1 – Navn & hjemsted
  Foreningens navn er “Dyrenes SOS” ændres til: Dyrenes SOS – Foreningen Dyrlæger uden Grænser
  Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn……..
 • 5 – Generalforsamling
  ……….Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamling indkaldes senest den 1. april.– ændres til: 1. marts…………

 • 7 – Stemmeret
  ……..Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt (udgår) at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (udgår). ændres til: fremmødte, stemmeberettigede medlemmer………
 • 9 – Kontingent
  ………Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto den 1. juli – ændres til:
 1. maj 2017, og fra 2018 er opkrævning pr. 1. februar. (eller evt. i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen). Teksten i parentesen udgår.
 • 11 – Bestyrelsen
  ……….4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, indføjes: kasserer og sekretær.

Frist for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling er tirsdag 16. maj 2017, kl. 1200 og tilmeldingen skal ske til info@dyrenessos.dk.

Bemærk at der ikke være bespisning i forbindelse med arrangementet.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I DYRENES SOS – DYRLÆGER  UDEN GRÆNSER

Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 18.30, Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer:

§1 – Navn & hjemsted
Foreningens navn er “Dyrenes SOS” ændres til: Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn……..§5 – Generalforsamling
……….Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling indkaldes senest den 1. april.– ændres til: 1. marts…………

§7 – Stemmeret
……..Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt (udgår) at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (udgår). ændres til: fremmødte, stemmeberettigede medlemmer………§9 – Kontingent
………Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto den 1. juli ændres til: 1. maj (eller evt. i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen). Teksten i parentesen udgår.
 
 §11 – Bestyrelsen
……….4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, tilføjes: kasserer og sekretær.

Bestyrelsen / Dirigent

Vær opmærksom på at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts 2017.

5. Fremlæggelse af budget for 2017 og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse – i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. På valg i år er:

Mogens Hansen,
Helene Schønberg,
Lonni Marquart.

Alle modtager genvalg.

7. Valg af suppleanter:

Ole Hansen,
Anne Marie Jensen.

Begge modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen i Dyrenes SOS gerne være vært for en beskeden anretning i form af f.eks. smørrebrød, og vand. Derfor bedes du give besked om din deltagelse på info@dyrenessos.dk senest 21. marts 2017.

Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2016 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes
tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.30 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling 14. april 2015, blev det vedtaget at ændre paragrafferne 5 og 6 i foreningens vedtægter til nedenstående, og fremsættes igen til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens hjemmeside og skriftlig til hvert medlem med 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes samt budgetforslag for det igangværende regnskabsår.

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse.

På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.

6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter et skriftligt ønske herom, samt angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 30 dage herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, til afholdelse inden udgangen af den følgende måned.

Såfremt der ikke er mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, til stede på den ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet.”

Dette udgør dagsorden.

Der vil ikke være nogen form for servering til mødet, og tilmelding er derfor ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Så er det muligt at se referatet fra generalforsamlingen, som blev afholdt den 14. april 2015 – læs det her

Så er det atter blevet tid til at afholde generalforsamling i Dyrenes SOS

Generalforsamlingen finder sted tirsdag 14. april 2015, kl. 1830 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. april 2015.
 5. Fremlæggelse af budget for 2015 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.

I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

Mogens Hansen
Helene Schønberg
Lonni Marquart

Alle modtager genvalg.

 1. Valg af suppleanter.

Følgende suppleanter er på valg:

Sabine Førderer
Anne Marie Jensen

Alle modtager genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen i Dyrenes SOS gerne være vært for en beskeden anretning i form af f.eks. smørrebrød, og vand. Derfor bedes du give besked om din deltagelse på info@dyrenessos.dk senest tirsdag 7. april 2015.

Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2014 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dyrenes SOS

Kun for medlemmer af Dyrenes SOS:

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dyrenes SOS Tirsdag d. 13/1 2015 kl 18.30.

Generalforsamlingen afholdes i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj.

Dagsorden:

På sidste ordinære generalforsamling havde bestyrelsen følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

§5: For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned ændres til:
For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

§5 Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. ændres til:
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske på foreningens hjemmeside eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

§11 stk.1 Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer. ændres til:
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer.

Disse forslag udgør dagsorden.

Der vil ikke være nogen form for servering til mødet, og tilmelding er derfor ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

billede25Så er referatet fra dette års generalforsamling lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen gør opmærksom på at der snarest muligt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændringerne skal endeligt godkendes.

Referatet fra dette års generalforsamling kan læses her.

Indkaldelse til generalforsamling i Dyrenes SOS er nu udsendt til alle medlemmer. Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 6. maj 2014, kl. 1830-2100, og forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. april 2014.

Hvis du, som medlem af foreningen, ønsker at deltage, skal du give besked på info@dyrenessos.dk senest tirsdag 28. april 2014. Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2013 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dyrenes SOS