Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 18.30,


Brøndby Dyreklinik, Kirkebjerg Parkvej 32, 2605 Brøndby

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.
3. Eventuelt.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2016 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægter:

 • 1 – Navn & hjemsted
  Foreningens navn er “Dyrenes SOS” ændres til: Dyrenes SOS – Foreningen Dyrlæger uden Grænser
  Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn……..
 • 5 – Generalforsamling
  ……….Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

Den ordinære generalforsamling indkaldes senest den 1. april.– ændres til: 1. marts…………

 • 7 – Stemmeret
  ……..Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt (udgår) at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (udgår). ændres til: fremmødte, stemmeberettigede medlemmer………
 • 9 – Kontingent
  ………Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto den 1. juli – ændres til:
 1. maj 2017, og fra 2018 er opkrævning pr. 1. februar. (eller evt. i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen). Teksten i parentesen udgår.
 • 11 – Bestyrelsen
  ……….4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, indføjes: kasserer og sekretær.

Frist for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling er tirsdag 16. maj 2017, kl. 1200 og tilmeldingen skal ske til info@dyrenessos.dk.

Bemærk at der ikke være bespisning i forbindelse med arrangementet.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I DYRENES SOS – DYRLÆGER  UDEN GRÆNSER

Tirsdag den 28. marts 2017, kl. 18.30, Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer:

§1 – Navn & hjemsted
Foreningens navn er “Dyrenes SOS” ændres til: Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser
Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn……..§5 – Generalforsamling
……….Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling indkaldes senest den 1. april.– ændres til: 1. marts…………

§7 – Stemmeret
……..Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, samt (udgår) at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (udgår). ændres til: fremmødte, stemmeberettigede medlemmer………§9 – Kontingent
………Kontingentet betales for et år ad gangen til foreningens konto den 1. juli ændres til: 1. maj (eller evt. i rater med tilhørende forfaldsdatoer. Raternes størrelse og forfaldsdatoer fastsættes af generalforsamlingen). Teksten i parentesen udgår.
 
 §11 – Bestyrelsen
……….4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, tilføjes: kasserer og sekretær.

Bestyrelsen / Dirigent

Vær opmærksom på at forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 21. marts 2017.

5. Fremlæggelse af budget for 2017 og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse – i ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. På valg i år er:

Mogens Hansen,
Helene Schønberg,
Lonni Marquart.

Alle modtager genvalg.

7. Valg af suppleanter:

Ole Hansen,
Anne Marie Jensen.

Begge modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen i Dyrenes SOS gerne være vært for en beskeden anretning i form af f.eks. smørrebrød, og vand. Derfor bedes du give besked om din deltagelse på info@dyrenessos.dk senest 21. marts 2017.

Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2016 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Dyrenes SOS – Dyrlæger uden Grænser

thailand-180116-1-500

I dag udkommer magasinet ”HUNDEN” fra Dansk Kennel Klub, og i denne udgave kan du læse om Mogens, Karen og de øvrige dyrlægers tur til Thailand, som blev gennemført i januar 2016.

Artiklen giver et godt indtryk af gennemførelsen af et ABC-projekt, og de forhold, som dyrlæger, veterinærsygeplejersker og hjælpere arbejder under på den månedlange tur. Et ABC-projekt går ud på, at man vaccinerer, opererer (sterilisation/kastration) samt øremærker gadehunde i områderne.

Men artiklen gør også op med holdningen om, at den eneste vej ud af problemet med gadehunde, er at slå dem ihjel – den løsning øger faktisk bare problemet!

Læs artiklen her: Gadehundeproblematik_Det hjælper ikke at slå ihjel

workshop-5-16-1Den 21. maj 2016 – en herlig sommerdag – samlede bestyrelsen til den årlige workshop-dag. Mange ting blev vendt, og de nye medlemmer/suppleanter i bestyrelsen fik også mulighed for at gøre sig bekendt med bestyrelsens hidtidige arbejde.

Der kom dog også konkrete beslutninger ud af vores dagsmøde – f.eks at der sendes kr. 15.000,- til TAWESO i Tanzania, og kr. 10.000,- til Lise i Costa Rica. Begge steder kæmper for gadedyrene med hver sine udfordringer som oversvømmelse og fattigdom.

workshop-5-16-3Vi fik også gennemgået vores plan om en hundemarch i efteråret, en hundemarch som også skal markere vores 10 års jubilæum i Dyrene SOS.

Hundemarchen finder sted lørdag den 27. august 2016, kl. 1100-1400 i Naturcenter Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund.

Der er stadig en masse ting, som skal arrangeres og aftales, men sæt kryds i kalenderen ved datoen, hvis du gerne vil gå en tur med din firbenede ven for en god sag!

Workshoppen sluttede med uddeling af en del opgaver, hvoraf de fleste gerne skal gennemgås i forbindelse med vores bestyrelsesmøde i juni måned.

Den ekstraordinære generalforsamlingen afholdes
tirsdag 2. juni 2015, kl. 18.30 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden:
På den ordinære generalforsamling 14. april 2015, blev det vedtaget at ændre paragrafferne 5 og 6 i foreningens vedtægter til nedenstående, og fremsættes igen til afstemning på ekstraordinær generalforsamling.

5 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter.

For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, er mindst følgende dagsorden gældende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 5. Fastlæggelse af budget, kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlinger skal afholdes i Storkøbenhavn.

Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens hjemmeside og skriftlig til hvert medlem med 3 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes samt budgetforslag for det igangværende regnskabsår.

Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dagsorden skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle på generalforsamlingen samt eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse.

På såvel de ordinære som de ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen og møder.

6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter et skriftligt ønske herom, samt angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er forpligtet til senest 30 dage herefter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, til afholdelse inden udgangen af den følgende måned.

Såfremt der ikke er mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, til stede på den ekstraordinære generalforsamling, kan dagsordenen nægtes behandlet.”

Dette udgør dagsorden.

Der vil ikke være nogen form for servering til mødet, og tilmelding er derfor ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Så er det muligt at se referatet fra generalforsamlingen, som blev afholdt den 14. april 2015 – læs det her

Kasserer med hjertet på rette sted

Har du erfaring med regnskab og kunne tænke dig at arbejde som frivillig i en spændende forening, hvor vi alle brænder for at gøre en forskel for dyr I nød?

Hvem er vi:
Dyrenes SOS er en nonprofit og upolitisk dyreværnsorganisation. Vores formål er at organisere samt støtte gadedyrsprojekter i udlandet, og dermed forbedre vilkårene for de mange gadedyr rundt om i verden.

Vi yder økonomisk støtte til udsendelse af dyrlæger og veterinærsygeplejersker med henblik på udførelse af ABC programmer (Animal Birth Control) på hunde og katte. ABC programmerne går ud på at neutralisere, ID-mærke, parasitbehandle og vaccinere dyrene for derefter at sørge for, at de bliver i området, hvor de bliver tilknyttet foderværter. Dette medfører en mere kontrolleret bestand af sunde gadehunde og -katte.

Vi støtter desuden projekter, der kan medvirke til at skabe større forståelse og øget respekt for gadedyrene.

Opgaverne består i:
▪ Bogføring .
▪ Ordne bilag.
▪ Betaling af regninger og udbetaling til projekter.
▪ Ajourføring af medlemslister og donationslister.
▪ Løbende rapportering om foreningens økonomi til bestyrelsen.
▪ Udarbejdelse af årsregnskab, samt aflevering af dette til revisor.
▪ Indberetninger til Nets/Betalingsservice.
▪ Udskrivning af fakturaer på firmamedlemskaber.

Til gengæld kan vi tilbyde dig følgende:
▪ Frie og selvstændige arbejdsforhold med masser af indflydelse.
▪ At blive en del af en organisation bestående af frivillige ildsjæle.
▪ Mulighed for at føre dine ideer ud i livet.
▪ At blive en del af en bestyrelse som har et hyggeligt og varmt samvær.

Din profil:
▪ At du kan lide at arbejde med tal og har kendskab til foreningsøkonomi.
▪ Du er pligtopfyldende og ansvarsfuld.
▪ Har et godt humør.
▪ Du er samarbejdsvillig og imødekommende.

Er du interesseret i arbejde med regnskab og har lyst til at være en del af et team af frivillige ildsjæle, der arbejder på at gøre en forskel, vil vi meget gerne høre fra dig.

Som økonomiansvarlig skal du beregne ca. 15 timers ulønnet arbejde om måneden og deltage i møder med resten af bestyrelsen. Møderne bliver afholdt ca. 6-8 gange årligt og foregår I Københavnsområdet, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt at du bor på Sjælland.

Har ovennævnte vagt din interesse, så kan du enten kontakte os på info@dyrenessos.dk eller på telefon 3020 2437.

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

De bedste hilsner
Bestyrelsen i Dyrenes SOS

Så er det atter blevet tid til at afholde generalforsamling i Dyrenes SOS

Generalforsamlingen finder sted tirsdag 14. april 2015, kl. 1830 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. april 2015.
 5. Fremlæggelse af budget for 2015 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.

I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

Mogens Hansen
Helene Schønberg
Lonni Marquart

Alle modtager genvalg.

 1. Valg af suppleanter.

Følgende suppleanter er på valg:

Sabine Førderer
Anne Marie Jensen

Alle modtager genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 2. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen vil bestyrelsen i Dyrenes SOS gerne være vært for en beskeden anretning i form af f.eks. smørrebrød, og vand. Derfor bedes du give besked om din deltagelse på info@dyrenessos.dk senest tirsdag 7. april 2015.

Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2014 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dyrenes SOS

Både vores formand, dyrlæge Karen Hørmann, og vores næstformand, dyrlæge Mogens Østergaard Hansen, har jo gjort det et par gange – de er rejst til udlandet på gadehundeprojekter, som har haft til opgave at gennemføre ABC-programmer på de lokale gadehunde og -katte.

I denne lille film, som følger bla. Mogens Hansen under et gadehundehundeprojekt i Thailand, får du mulighed for at få et lille indblik i, hvordan der arbejdes under et gadehundeprojekt i udlandet:

Kun for medlemmer af Dyrenes SOS:

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dyrenes SOS Tirsdag d. 13/1 2015 kl 18.30.

Generalforsamlingen afholdes i Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj.

Dagsorden:

På sidste ordinære generalforsamling havde bestyrelsen følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

§5: For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned ændres til:
For den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

§5 Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske via foreningens Homepage eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 30 dages varsel. ændres til:
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan ske på foreningens hjemmeside eller skriftligt via mail eller alm. post til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.

§11 stk.1 Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 7 bestyrelsesmedlemmer. ændres til:
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer.

Disse forslag udgør dagsorden.

Der vil ikke være nogen form for servering til mødet, og tilmelding er derfor ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

sort-2-600Så nærmer julen sig igen, og hvis du mangler en anderledes julegave til familie, venner eller dine firbenede venner, så tag et kig i vores webshop. Her er både mulighed for at købe gavekort, T-shirts og hundetørklæder.

Du kan også købe medlemskaber eller hjælp til gadedyr til forskellige beløb – alle købene er med at støtte vores arbejde for gadedyrene i udlandet.

Du kan besøge vores webshop her.

billede25Så er referatet fra dette års generalforsamling lagt på hjemmesiden. Bestyrelsen gør opmærksom på at der snarest muligt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til vedtægtsændringerne skal endeligt godkendes.

Referatet fra dette års generalforsamling kan læses her.

Indkaldelse til generalforsamling i Dyrenes SOS er nu udsendt til alle medlemmer. Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 6. maj 2014, kl. 1830-2100, og forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. april 2014.

Hvis du, som medlem af foreningen, ønsker at deltage, skal du give besked på info@dyrenessos.dk senest tirsdag 28. april 2014. Der gøres opmærksom på at kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingentbetaling, er stemmeberettigede ved eventuelle afstemninger på generalforsamlingen.

Bemærk at det reviderede regnskab for 2013 kan rekvireres ved henvendelse på info@dyrenessos.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dyrenes SOS

mogens-kruuse-donation-14Firmaet Kruuse har endnu en gang doneret udstyr og andre materialer til Dyrenes SOS og vores arbejde for at hjælpe gadedyrene.

Donationen indeholder sprøjter, suturer, operationsdragter, forbindingsmateriale, snore, og meget andet. Alt sammen udstyr som vil blive bragt med ud, når vores frivillige dyrlæger eller veterinærsygeplejersker skal ud i verden for at udføre frivilligt arbejde til fordel for gadedyrene.

Dyrlæge Mogens Østergaard Hansen ses her sammen med donationen.

jul-hund-kat-500Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle, som følger med på vores hjemmeside, en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Vi håber at I også i 2014 vil følge – og støtte – vores arbejde for verdens gadedyr, og at 2014 endnu en gang blive et år, hvor vi får rig mulighed for at hjælpe gadedyrene til bedre kår lokalt.